Catalonia

Catalunya

7.7 million

Population

Barcelona

Main city

32,108 km²

Area

€32,800

GDP per capita

7.7 milions

Població

Barcelona

Ciutat principal

32,108 km²

Superfície

€32,800

PIB per càpita

Main challenges

Desafiaments

Floods

Floods

Droughts

Droughts

Heatwaves

Heatwaves

Wildfires

Wildfires

Floods

Inundacions

Droughts

Sequeres

Heatwaves

Onades de calor

Wildfires

Incendis forestals

Blanes, Spain. Photo by: Brian Havers

Blanes, Spain. Photo by: Brian Havers

Blanes, Espanya. Foto: Brian Havers

The effects of climate change have increased climate-induced emergencies in the region of Catalonia in recent decades. The impacts have been felt in multiple sectors and areas. There have been numerous casualties and significant damage to infrastructure, natural systems, and socio-economic sectors, all leading to adaptation strategies in key natural areas such as the Pyrenees, the Ebro river and the coastline.

Els efectes del canvi climàtic han incrementat les emergències induïdes pel clima a la regió de Catalunya en les últimes dècades. Els impactes s’han deixat sentir en múltiples sectors i àrees. S’han produït nombroses víctimes i danys significatius en infraestructures, sistemes naturals i sectors socioeconòmics, i tot això ha donat lloc a estratègies d’adaptació en zones naturals clau com els Pirineus, el riu Ebre i el litoral.

Catalonia has an updated climate change adaptation strategy that better targets the challenges and builds resilience, including through public participatory approaches. The regional government, responsible for the implementation of the strategy, has worked very closely with local research groups and SMEs in the sector on disaster risk management. The participation of civil society through municipalities has also built up resilient management to anticipate hazards, absorb impacts, respond to crises, and recover and learn from experiences.

Catalunya compta amb una estratègia d’adaptació al canvi climàtic actualitzada que aborda millor els reptes i fomenta la resiliència, entre altres coses mitjançant enfocaments participatius públics. El govern regional, responsable de l’aplicació de l’estratègia, ha col·laborat molt estretament amb grups de recerca locals i PIMES del sector en la gestió del risc de catàstrofes. La participació de la societat civil a través dels municipis també ha creat una gestió resilient per a anticipar-se als perills, absorbir els impactes, respondre a les crisis i recuperar-se i aprendre de les experiències.

All that know-how will be integrated into the RESIST project activities in the region, which will focus on implementing innovative solutions for a multi-hazard early warning system in two demonstration sites: the municipalities of Blanes and Terrassa.

Tots aquests coneixements s’integraran en les activitats del projecte RESIST a la regió, que se centraran en l’aplicació de solucions innovadores per a un sistema d’alerta primerenca de perills múltiples en dos llocs de demostració: els municipis de Blanes i Terrassa.

Main challenge

Principal repte

Blanes, Spain. Photo by: Charly Constant

Blanes, Spain. Photo by: Charly Constant

Blanes, Espanya. Foto de: Charly Constant

Catalonia is facing multi-hazard vulnerabilities linked to climate change impacts. In recent decades, the region has experienced a sustained increase in the frequency of climate-induced emergencies such as floods, storms, wildfires, heatwaves and droughts, resulting in numerous casualties and unprecedented damage to communities.

Catalunya s’enfronta a múltiples vulnerabilitats relacionades amb els impactes del canvi climàtic. En les últimes dècades, la regió ha experimentat un augment sostingut de la freqüència d’emergències induïdes pel clima, com a inundacions, tempestes, incendis forestals, onades de calor i sequeres, la qual cosa ha provocat nombroses víctimes i danys sense precedents a les comunitats.

The European Commission evaluated and qualified Catalonia as a zone with a medium vulnerability to continuous temperature increase and high vulnerability to extreme weather phenomena, according to the study “Regional Challenges in the Perspective of 2020”. There is substantial evidence that climate change will increase the intensity of these emergencies, a situation that requires a greater preparation and responsiveness of the local government and population to climate emergencies.

La Comissió Europea va avaluar i va qualificar a Catalunya com una zona amb una vulnerabilitat mitjana a l’augment continu de la temperatura i una vulnerabilitat alta als fenòmens meteorològics extrems, segons l’estudi “Reptes regionals en la perspectiva de 2020”. Existeixen evidències substancials que el canvi climàtic augmentarà la intensitat d’aquestes emergències, situació que requereix una major preparació i capacitat de resposta del govern local i de la població davant les emergències climàtiques.

Adaptation pathway

Vies d’adaptació

Parc de Vallparadis. Terrassa, Barcelona, Spain. Photo by: Enric Rubio Ros

Parc de Vallparadis. Terrassa, Barcelona, Spain. Photo by: Enric Rubio Ros

Parc de Vallparadis. Terrassa, Barcelona, Espanya. Foto: Enric Rubio Ros

The RESIST project activities in Catalonia will focus on implementing a multi-hazard early warning system. Catalonia’s Civil Protection organisation will play a key role in the demonstration and testing activities within the project. The Civil Protection oversees the critical steps of preventing and managing an emergency: the risk analysis and forecast; the prevention, informing of the risks and particularly by prohibiting building in dangerous zones; the planning, informing, and training of the population and of the different local agencies that are involved in an emergency and emergency management.

Les activitats del projecte RESIST a Catalunya se centraran en la implementació d’un sistema d’alerta primerenca de riscos múltiples. L’organització de Protecció Civil de Catalunya exercirà un paper clau en les activitats de demostració i prova dins del projecte. La Protecció Civil supervisa els passos crítics de la prevenció i la gestió d’una emergència: l’anàlisi i la previsió de riscos; la prevenció, informant dels riscos i, en particular, prohibint la construcció en zones perilloses; la planificació, la informació i la formació de la població i dels diferents organismes locals que intervenen en una emergència i la gestió d’emergències.

The demonstration activities in the municipalities of Blanes and Terrassa will focus on solutions for promoting human well-being; local safety and security infrastructure; water management, and more resilient local economic systems against the high risks induced by extreme events such as flash and pluvial floods, wildfires, heatwaves, and strong winds. Terrassa (medium-sized city) and Blanes (small-sized city) will be the front-runner municipalities testing innovative solutions to better support disaster risk management and building community resilience.

Les activitats de demostració en els municipis de Blanes i Terrassa se centraran en solucions per a promoure el benestar humà; infraestructures locals de seguretat i protecció; gestió de l’aigua, i sistemes econòmics locals més resilients enfront dels elevats riscos induïts per fenòmens extrems com a inundacions sobtades i pluvials, incendis forestals, onades de calor i forts vents. Terrassa (ciutat de grandària mitjana) i Blanes (ciutat de grandària petita) seran els municipis pioners a provar solucions innovadores per a secundar millor la gestió del risc de catàstrofes i augmentar la resiliència de les comunitats.

Learn more about Catalonia’s solutions 

Més informació sobre les solucions de Catalunya

Consortium

Consorci

Protecció_civil - wide
Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia - wide
hyds - wide