Southwest Finland

Varsinais-Suomi

479,000

Population

Turku

Main city

10,910 km²

Area

€39,988

GDP per capita

479,000

Asukasluku

Turku

Keskuskaupunki

10,910 km²

Pinta-ala

€39,988

BKT asukasta kohti

Main challenges

Haasteet

Floods

Floods

Tulvat

Droughts

Droughts

Kuivuus

Soil erosion

Soil erosion

Eroosio

Rural landscape in Southwest Finland. Photo by: Valter Stjernberg
Rural landscape in Southwest Finland. Photo by: Valter Stjernberg
Rural landscape in Southwest Finland. Photo by: Valter Stjernberg
Maaseutua Varsinais-Suomessa. Kuva: Valter Stjernberg

Southwest Finland is a region with around half a million inhabitants and 20,000 islands. The region is the watershed of the vulnerable Archipelago Sea and is also of great significance for the food security of the whole country. Known as Finland’s granary, Southwest Finland is home to approximately 5,000 farmers, 26% of its land area is for agricultural use and the variety of cultivated species is wide. In addition to farmers, there are approximately 20,000 forest owners in the region who also play a critical role in adapting to climate change.

Varsinais-Suomen maakunnassa on noin puoli miljoonaa asukasta ja 20 000 saarta. Alue on pääosin ainutlaatuisen Saaristomeren valuma-alue ja sillä on myös suuri merkitys koko maan ruoantuotannon kannalta. Suomen vilja-aittana tunnetussa Varsinais-Suomessa on noin 5 000 maatilaa, 26 % maapinta-alasta on maatalouskäytössä ja viljelylajisto on laaja. Viljelijöiden lisäksi alueella on noin 20 000 metsänomistajaa, joilla on kriittinen rooli myös ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.

The RESIST project will support Southwest Finland in testing and implementing innovative solutions for the main climate change-related challenges. The demonstration will be carried out in three pilot sites: two in the city of Turku – the capital of the region – and one in the basin of the river Savijoki. The region will focus on a nature-based solutions (NBS) approach to tackle its challenges.

RESIST-hanke tukee Varsinais-Suomea innovatiivisten ratkaisujen testaamisessa ja käyttöönotossa keskeisissä ilmastonmuutokseen liittyvissä haasteissa. Ratkaisuja toteutetaan kolmella pilottialueella, joista kaksi sijaitsee Turun kaupungissa ja yksi pääosin Liedossa Savijoen valuma-alueella. Pilottialueilla keskitytään luontopohjaisiin ratkaisuihin haasteisiin vastaamiseksi.

Main challenge

Haasteet

Winter flood November 2019 in the river Perniönjoki in Salo Southwest Finland. Photo by: Ilkka Myllyoja
Winter flood November 2019 in the river Perniönjoki in Salo Southwest Finland. Photo by: Ilkka Myllyoja
Winter flood November 2019 in the river Perniönjoki in Salo Southwest Finland. Photo by: Ilkka Myllyoja
Talvitulvia marraskuussa 2019 Perniöjoella Salossa. Kuva: Ilkka Myllyoja

Watersheds in Southwest Finland lack natural water retention. However, climate change has aggravated the situation with long-lasting droughts during growing periods and extensive floods that can cause serious impacts on water protection, agriculture, and forestry. The rural areas of the region lack an essential natural element to mitigate floods and droughts: lakes, which could provide retention space to face these situations. The cities on the other hand are also vulnerable to increasing sea and stormwater floods due to high levels of urbanization. The region is also experiencing higher temperatures and heat waves that can cause problems in the summer.

Varsinais-Suomen valuma-alueilla ei ole luontaista vedenpidätyskapasiteettia. Ilmastonmuutos on pahentanut tilannetta lisäten kasvukausien pitkäaikaista kuivuutta ja laajoja tulvia, joilla voi olla vakavia vaikutuksia vesiensuojeluun sekä maa- ja metsätalouteen. Maaseutualueilta puuttuu tulvien ja kuivuuden lieventämisen kannalta olennainen luonnollinen tekijä: järvet, jotka pidättäisivät vettä näiden tilanteiden varalta. Toisaalta kaupungit ovat myös alttiita lisääntyville meri- ja hulevesitulville kaupungistumisen ja lisääntyvän rakentamisen vuoksi. Alueella on myös korkeampia lämpötiloja ja lämpöaaltoja, jotka voivat aiheuttaa ongelmia erityisesti kesällä.

Southwest Finland has identified its main bottlenecks for the large-scale implementation of water retention solutions in rural and urban areas: lack of financing for NBS investments, lack of understanding of the benefits of NBS for water retention and lack of know-how when investing in non-traditional grey infrastructure.

Suurimmat pullonkaulat vesienhallinnan ja veden pidättämisen laajamittaiseen toteuttamiseen Varsinais-Suomen maaseudulla ja kaupungeissa ovat: rahoituksen puute luontopohjaisten menetelmien investointeihin, heikko tietoisuus ja ymmärrys luontopohjaisten ratkaisujen hyödyistä ja puuttuva osaaminen investoitaessa luontopohjaisiin ratkaisuihin.

Adaptation pathway

Sopeutumisen polku

Construction of flood plains in the river Perniönjoki in Salo, Southwest Finland to prevent the flooding. Photo by: Ilkka Myllyoja
Construction of flood plains in the river Perniönjoki in Salo, Southwest Finland to prevent the flooding. Photo by: Ilkka Myllyoja
Construction of flood plains in the river Perniönjoki in Salo, Southwest Finland to prevent the flooding. Photo by: Ilkka Myllyoja
Tulvatasanteiden rakennusta tulvien ehkäisemiseksi Perniönjoella Salossa. Kuva: Ilkka Myllyoja

The project activities will tackle the bottlenecks stopping Southwest Finland from implementing solutions to sustainably manage water retention in the region. In the demonstration site of Turku city, the RESIST activities will focus on renovating and upgrading the stormwater infrastructure with a nature-based solutions lens. The activities in the city will be held in two areas: the Rauvolanlahti residential area and Oriketo industrial area. Both are residential areas where the citizens will be involved in the co-creation of the planning and implementation of the activities.

Hankkeen toimenpiteillä puututaan pullonkauloihin, jotka estävät Varsinais-Suomea toteuttamasta ratkaisuja alueen kestävään vesienhallintaan. Turun kaupungin pilottialueilla toiminta keskittyy hulevesi-infrastruktuurin kunnostamiseen ja päivittämiseen luontopohjaisia menetelmiä hyödyntäen. Toimenpiteitä tehdään kahdella alueella: Rauvolanlahden asuinalueella ja Orikedon teollisuusalueella. Molemmilla alueilla eri sidosryhmät otetaan mukaan toteutuksen suunnittelun ja yhteiskehittämiseen.

The demonstration site in rural Southwest Finland will focus more on enhancing dialogue among landowners and nudging them to more sustainable water management with the development of training on the planning and implementation of NBS. The activities in this site will also establish a drainage-basin-specific multi-beneficial water retention plan and visualize the impacts through digital models. In both rural and urban sites, the activities will also be followed in parallel with applying for further funding to upscale the investment.

Savijoella maaseudulla sijaitsevalla pilottialueella keskitytään enemmän maanomistajien välisen vuoropuhelun lisäämiseen ja kestävämpään vesienhallintaan kehittämällä osaamista luontopohjaisten menetelmien suunnitteluun ja toteutukseen. Pilottialueella luodaan myös valuma-alueen monitavoitteinen vedenpidätyssuunnitelma ja visualisoidaan vaikutuksia digitaalisten mallien avulla. Sekä maaseutu- että kaupunkikohteissa toteutuksen aikana seurataan samanaikaisesti uusia rahoitusmahdollisuuksia investointien lisäämiseksi.

Learn more about Southwest Finland’s solutions 

Lue lisää Varsinais-Suomen ratkaisuista

Consortium

Konsortio