Central Denmark

Region Midtjylland

1.3 million

Population

Aarhus

Main city

13,053 km²

Area

39,000 EUR

GDP per capita

1.3 millioner

Befolkning

Aarhus

Største by

13,053 km²

Areal

39,000 EUR

BNP pr. indbygger

Main challenges

Største udfordring

Floods

Floods

Oversvømmelser

Soil erosion

Soil erosion

Jorderosion

Hedensted, Denmark. Photo by: Niels Åge Skovbo /FOKUS FOTO Copyright.

Hedensted, Danmark. Foto af: Niels Åge Skovbo /FOKUS FOTO Copyright.

Central Denmark is a flat region almost entirely at sea level – its highest point at just 178 m. The region accounts for around 30% of Denmark’s land area and one-quarter of the country’s population. With 2,500 km of coast and 10,000 km of streams, the region has water everywhere. The Danish region has successfully worked since 2010 for bridging domains with the aim of increasing climate change adaptation (CCA) action, including capacity building for local officials.

Region Midtjylland er en flad region, der næsten udelukkende ligger ved havets overflade – det højeste punkt er blot 178 meter, kaldet Himmelbjerget. Regionen dækker omkring 30% af Danmarks landareal og en fjerdedel af landets befolkning bor i regionen. Med 2.500 km kyst og 10.000 km vandløb har regionen vand overalt. Den midtjyske region har siden 2010 med succes arbejdet for at bygge bro mellem domæner med det formål at øge indsatsen for klimatilpasning, herunder kapacitetsopbygning for lokale embedsmænd.

In 2022, the region was appointed as national beacon for CCA and water tech with REACT-EU grants. However, Central Denmark is still lacking awareness and integrated planning of the water challenges linked to climate change impacts.

I 2022 blev regionen udnævnt til nationalt fyrtårn for klimatilpasning og vandteknologi med REACT-EU-midler. I Region Midtjylland er der dog stadig behov for at øge bevidsthed om og integreret planlægning af de vandudfordringer, der er forbundet med klimaforandringerne.

In RESIST, the Central Denmark Region will implement a number of innovative solutions focusing on sustainable infrastructure to tackle sea level rise and erosion. The demonstration of the solutions will be developed in five municipalities across the region: Lemvig, Randers, Horsens, Hedensted and Norddjurs.

I RESIST vil Region Midtjylland implementere en række innovative løsninger med fokus på bæredygtig infrastruktur til håndtering af havvandsstigning og erosion. Demonstration af løsningerne vil blive udviklet i samarbejde med fem kommuner på tværs af regionen: Lemvig, Randers, Horsens, Hedensted og Norddjurs.

Main challenge

Den største udfordring

Gudenå River, February 2020. Photo by: Rune Borre Jensen.

Gudenåen, februar 2020. Foto af: Rune Borre Jensen.

Central Denmark is facing water challenges from all sides. The rising sea level on the east and west coasts of the region is a pressing challenge. However, water does not stop at the shore. Central Denmark has an intricate network of streams and lakes and is experiencing rising shallow groundwater levels. This situation, linked to increasing cloudburst events, is also causing more floods and soil erosion.

Region Midtjylland står over for vandudfordringer fra alle sider. Det stigende havniveau ved regionens øst- og vestkyst er en presserende udfordring. Men vandet stopper ikke ved kysten. Regionen har et indviklet netværk af vandløb og søer og oplever stigende grundvandsniveauer. Denne situation, der er forbundet med flere skybrud, forårsager også flere oversvømmelser og jorderosion.

Nevertheless, policymakers and citizens are not sufficiently aware and coordinated to tackle these challenges, which are going to increase with climate change. Increasing water levels will have an impact on new and existing residential areas. A number of municipalities have laid out new construction sites for development in areas that the Danish Coastal Authority has designated as prone to flooding following extreme rain events. Existing housing is similarly challenged by increasing risks.

Alligevel er politikere og borgere ikke tilstrækkeligt opmærksomme på og koordinerede til at tackle disse udfordringer, som vil tage til med klimaforandringerne, hvor stigende vandstand vil påvirke eksisterende og nye boligområder. Kommuner udlægger nye byggegrunde til udvikling i områder, som Kystdirektoratet har udpeget som udsatte for oversvømmelse efter ekstreme regnhændelser, mens eksisterende boliger ligeledes er udfordret af stigende risici.

There is a lack of awareness of the fact that private owners are liable for flood damages and of the consequences of living in a flood-prone area by the sea, a stream or in a low-lying area. Also, from the authorities’ and policymakers’ side, there is limited coordination of national legislation or strategy. This results in a fragmented response when water crosses administrative, legislative and physical boundaries.

Der mangler bevidsthed om, at private ejere hæfter for oversvømmelsesskader på privat grund, og om konsekvenserne af at bo i et oversvømmelsestruet område ved havet, et vandløb eller i et lavtliggende område. Fra nationalt hold er der begrænset koordinering af lovgivning eller strategi. Det resulterer i en fragmenteret reaktion, når vand krydser administrative, lovgivningsmæssige og fysiske grænser.

Adaptation pathway

Tilpasningsvej

The RESIST project activities will focus on raising awareness and achieving integrated planning to increase resilience to flooding in Central Denmark. The innovations applied in the region will promote a participatory approach to resilience. On one side, the activities in the region will focus on demonstrating ways of adapting buildings to flooding. The project aims to raise public awareness by demonstrating alternative building methods and visualising nature-based solutions (NBS) and infrastructure projects using extended reality (XR) technology.

RESIST projektets aktiviteter vil fokusere på at øge bevidstheden og styrke arbejdet med integreret planlægning for at øge modstandsdygtigheden over for oversvømmelser i Region Midtjylland. De innovationer, der anvendes i regionen, vil fremme en aktørorienteret tilgang til opbygning af robusthed. På den ene side vil aktiviteterne i regionen fokusere på at demonstrere måder at tilpasse bygninger til oversvømmelser på. Projektet sigter mod at øge offentlighedens bevidsthed ved at demonstrere alternative byggemetoder og visualisere naturbaserede løsninger (NBS) og infrastrukturprojekter ved hjælp af extended reality (XR) teknologi.

The Central Denmark region will also focus on implementing an Internet of Things (IoT) network of groundwater loggers. The region wants to involve citizens in the data collection, monitoring and logging of groundwater levels. The data collected will be integrated into the development of an early warning app based on Machine Learning.

Region Midtjylland vil også implementere et Internet of Things (IoT)-netværk af grundvandsloggere. I projektet involveres borgerne i dataindsamling, overvågning og logning af grundvandsniveauer. De indsamlede data vil blive integreret i udviklingen af en app til varsling baseret på Machine Learning.

To promote sustainable climate change adaptation (CCA), there is a need for integrated and adaptive solutions with a long-term focus. The innovative solutions implemented in Central Denmark within the RESIST project will follow this approach. The project stakeholders will also identify the policy gaps for the upscale of climate change adaptation. They will interview local policymakers and stakeholders and analyse climate adaptation plans and solutions.

For at fremme en bæredygtig tilpasning til klimaforandringer er der behov for integrerede og adaptive løsninger med et langsigtet fokus. De innovative løsninger, der implementeres i Region Midtjylland i RESIST projektet, vil have dette mål for øje. Sammen med relevante interessenter vil projektet identificere de lovgivningsmæssige barrierer, der hindrer opskaleringen af klimatilpasningsløsninger gennem interviews med lokale politiske beslutningstagere og interessenter samt analyse af klimatilpasningsplaner og -løsninger.

The BEST Adapt tool will be also a key solution developed in Central Denmark. BEST Adapt is a socio-economic decision support tool for cost-benefit analysis. It will be developed to include non-monetary values like recreation and all water sources from a starting point of integrating rainwater.

BEST Klimatilpasning vil også være et nøgleværktøj, der udvikles af NIRAS og Region Midtjylland. BEST Klimatilpasning er et samfundsøkonomisk beslutningsstøtteværktøj til cost-benefit analyser. Ud over regnvand og skybrud vil værktøjet udvikles til at inkludere ikke-monetære værdier som rekreation samt alle vandkilder fra grundvand og åer til stormfloder.

Learn more about Central Denmark’s solutions 

Læs mere om Region Midtjyllands løsninger

Consortium

Konsortium